Có 2 kết quả:

外挂程式 wài guà chéng shì外掛程式 wài guà chéng shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

plug-in (software) (Tw)

Từ điển Trung-Anh

plug-in (software) (Tw)