Có 1 kết quả:

外皮 wài pí

1/1

wài pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outer skin
(2) carapace