Có 2 kết quả:

外传 wài zhuàn外傳 wài zhuàn

1/2

wài zhuàn [wài chuán]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unofficial biography (as opposed to official dynastic biography)

wài zhuàn [wài chuán]

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unofficial biography (as opposed to official dynastic biography)

Một số bài thơ có sử dụng