Có 1 kết quả:

外祖父 wài zǔ fù

1/1

wài zǔ fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

maternal grandfather (i.e. mother's father)