Có 2 kết quả:

玩阴的 wán yīn de玩陰的 wán yīn de

1/2

wán yīn de

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play dirty
(2) crafty
(3) scheming

wán yīn de

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play dirty
(2) crafty
(3) scheming