Có 1 kết quả:

丸子 wán zi

1/1

wán zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pills
(2) balls
(3) meatballs