Có 1 kết quả:

挽救 wǎn jiù

1/1

wǎn jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to save
(2) to remedy
(3) to rescue