Có 2 kết quả:

万古千秋 wàn gǔ qiān qiū萬古千秋 wàn gǔ qiān qiū

1/2

Từ điển Trung-Anh

for all eternity (idiom)

Từ điển Trung-Anh

for all eternity (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng