Có 2 kết quả:

万事起头难 wàn shì qǐ tóu nán ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄑㄧˇ ㄊㄡˊ ㄋㄢˊ萬事起頭難 wàn shì qǐ tóu nán ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄑㄧˇ ㄊㄡˊ ㄋㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the first step is the hardest (idiom)

Từ điển Trung-Anh

the first step is the hardest (idiom)