Có 2 kết quả:

万岁 wàn suì萬歲 wàn suì

1/2

wàn suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Long live (the king, the revolution etc)!
(2) Your Majesty
(3) His Majesty