Có 2 kết quả:

網絡層 wǎng luò céng网络层 wǎng luò céng

1/2

Từ điển Trung-Anh

network layer

Từ điển Trung-Anh

network layer