Có 1 kết quả:

忘八 wàng bā

1/1

wàng bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 王八[wang2 ba1]

Một số bài thơ có sử dụng