Có 2 kết quả:

望風而逃 wàng fēng ér táo望风而逃 wàng fēng ér táo

1/2

Từ điển Trung-Anh

to flee at the mere sight of (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to flee at the mere sight of (idiom)