Có 2 kết quả:

妄生穿凿 wàng shēng chuān záo妄生穿鑿 wàng shēng chuān záo

1/2

Từ điển Trung-Anh

a forced analogy (idiom); to jump to an unwarranted conclusion

Từ điển Trung-Anh

a forced analogy (idiom); to jump to an unwarranted conclusion