Có 2 kết quả:

微电脑 wēi diàn nǎo微電腦 wēi diàn nǎo

1/2

wēi diàn nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

microcomputer

wēi diàn nǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

microcomputer