Có 1 kết quả:

微妙 wēi miào

1/1

wēi miào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tinh tế, tinh vi, tinh xảo

Từ điển Trung-Anh

subtle

Một số bài thơ có sử dụng