Có 2 kết quả:

威权 wēi quán威權 wēi quán

1/2

wēi quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) authority
(2) power

wēi quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) authority
(2) power

Một số bài thơ có sử dụng