Có 2 kết quả:

威严 wēi yán威嚴 wēi yán

1/2

wēi yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dignified
(2) imposing
(3) august
(4) awe-inspiring
(5) awe
(6) prestige
(7) dignity

wēi yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dignified
(2) imposing
(3) august
(4) awe-inspiring
(5) awe
(6) prestige
(7) dignity

Một số bài thơ có sử dụng