Có 4 kết quả:

唯利是图 wéi lì shì tú唯利是圖 wéi lì shì tú惟利是图 wéi lì shì tú惟利是圖 wéi lì shì tú

1/4

Từ điển Trung-Anh

(1) to seek nothing but profit (idiom); personal profit before everything
(2) self-seeking

Từ điển Trung-Anh

(1) to seek nothing but profit (idiom); personal profit before everything
(2) self-seeking

Từ điển Trung-Anh

variant of 唯利是圖|唯利是图[wei2 li4 shi4 tu2]

Từ điển Trung-Anh

variant of 唯利是圖|唯利是图[wei2 li4 shi4 tu2]