Có 3 kết quả:

帏幕 wéi mù帷幕 wéi mù幃幕 wéi mù

1/3

wéi mù

giản thể

Từ điển phổ thông

phông, màn ảnh

Từ điển Trung-Anh

(1) screen
(2) backdrop

wéi mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heavy curtain

Một số bài thơ có sử dụng

wéi mù

phồn thể

Từ điển phổ thông

phông, màn ảnh

Từ điển Trung-Anh

(1) screen
(2) backdrop