Có 2 kết quả:

尾韵 wěi yùn尾韻 wěi yùn

1/2

wěi yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rhyme

wěi yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rhyme