Có 2 kết quả:

卫队 wèi duì衛隊 wèi duì

1/2

wèi duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guard (i.e. group of soldiers)

wèi duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

guard (i.e. group of soldiers)