Có 2 kết quả:

慰籍 wèi jí未及 wèi jí

1/2

wèi jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) solace
(2) comfort