Có 2 kết quả:

喂母乳 wèi mǔ rǔ餵母乳 wèi mǔ rǔ

1/2

wèi mǔ rǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

breast feeding

wèi mǔ rǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

breast feeding