Có 2 kết quả:

为人民服务 wèi rén mín fú wù為人民服務 wèi rén mín fú wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

Serve the People!, CCP political slogan

Từ điển Trung-Anh

Serve the People!, CCP political slogan