Có 2 kết quả:

胃灼热 wèi zhuó rè胃灼熱 wèi zhuó rè

1/2

wèi zhuó rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heartburn
(2) pyrosis

wèi zhuó rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heartburn
(2) pyrosis