Có 1 kết quả:

豱公 wēn gōng

1/1

wēn gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

piggy (joking name)