Có 2 kết quả:

温文尔雅 wēn wén ěr yǎ溫文爾雅 wēn wén ěr yǎ

1/2

Từ điển Trung-Anh

cultured and refined (idiom); gentle and cultivated

Từ điển Trung-Anh

cultured and refined (idiom); gentle and cultivated