Có 2 kết quả:

紋背捕蛛鳥 wén bèi bǔ zhū niǎo ㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˇ ㄓㄨ ㄋㄧㄠˇ纹背捕蛛鸟 wén bèi bǔ zhū niǎo ㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˇ ㄓㄨ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) streaked spiderhunter (Arachnothera magna)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) streaked spiderhunter (Arachnothera magna)