Có 2 kết quả:

文笔 wén bǐ ㄨㄣˊ ㄅㄧˇ文筆 wén bǐ ㄨㄣˊ ㄅㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) writings
(2) writing style

Từ điển Trung-Anh

(1) writings
(2) writing style

Một số bài thơ có sử dụng