Có 2 kết quả:

文笔 wén bǐ文筆 wén bǐ

1/2

wén bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) writings
(2) writing style

wén bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) writings
(2) writing style

Một số bài thơ có sử dụng