Có 2 kết quả:

文档 wén dàng文檔 wén dàng

1/2

wén dàng

giản thể

Từ điển phổ thông

tệp, file (tin học)

Từ điển Trung-Anh

(computer) file

wén dàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tệp, file (tin học)

Từ điển Trung-Anh

(computer) file