Có 2 kết quả:

文档 wén dàng ㄨㄣˊ ㄉㄤˋ文檔 wén dàng ㄨㄣˊ ㄉㄤˋ

1/2

Từ điển phổ thông

tệp, file (tin học)

Từ điển Trung-Anh

(computer) file

Từ điển phổ thông

tệp, file (tin học)

Từ điển Trung-Anh

(computer) file