Có 2 kết quả:

紋喉鳳鶥 wén hóu fèng méi ㄨㄣˊ ㄏㄡˊ ㄈㄥˋ ㄇㄟˊ纹喉凤鹛 wén hóu fèng méi ㄨㄣˊ ㄏㄡˊ ㄈㄥˋ ㄇㄟˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) stripe-throated yuhina (Yuhina gularis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) stripe-throated yuhina (Yuhina gularis)