Có 2 kết quả:

文康活动 wén kāng huó dòng ㄨㄣˊ ㄎㄤ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ文康活動 wén kāng huó dòng ㄨㄣˊ ㄎㄤ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

cultural and recreational activities (Tw)

Từ điển Trung-Anh

cultural and recreational activities (Tw)