Có 2 kết quả:

文山会海 wén shān huì hǎi文山會海 wén shān huì hǎi

1/2

Từ điển Trung-Anh

a mountain of paperwork and a sea of meetings (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a mountain of paperwork and a sea of meetings (idiom)