Có 3 kết quả:

文身 wén shēn紋身 wén shēn纹身 wén shēn

1/3

wén shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tattoo

wén shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tattoo