Có 1 kết quả:

文武合一 wén wǔ hé yī

1/1

wén wǔ hé yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

civilians and the military (working) hand in hand (idiom)