Có 2 kết quả:

文約 wén yuē文约 wén yuē

1/2

wén yuē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contract
(2) written agreement

wén yuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contract
(2) written agreement