Có 4 kết quả:

文縐縐 wén zhōu zhōu ㄨㄣˊ ㄓㄡ ㄓㄡ文绉绉 wén zhōu zhōu ㄨㄣˊ ㄓㄡ ㄓㄡ文謅謅 wén zhōu zhōu ㄨㄣˊ ㄓㄡ ㄓㄡ文诌诌 wén zhōu zhōu ㄨㄣˊ ㄓㄡ ㄓㄡ

1/4

Từ điển Trung-Anh

(1) bookish
(2) genteel
(3) erudite

Từ điển Trung-Anh

(1) bookish
(2) genteel
(3) erudite

Từ điển Trung-Anh

(1) bookish
(2) genteel
(3) erudite

Từ điển Trung-Anh

(1) bookish
(2) genteel
(3) erudite