Có 2 kết quả:

稳定性 wěn dìng xìng穩定性 wěn dìng xìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

stability

Từ điển Trung-Anh

stability