Có 1 kết quả:

吻痕 wěn hén ㄨㄣˇ ㄏㄣˊ

1/1

wěn hén ㄨㄣˇ ㄏㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hickey
(2) love bite