Có 2 kết quả:

稳厚 wěn hòu穩厚 wěn hòu

1/2

wěn hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steady and honest

wěn hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steady and honest