Có 2 kết quả:

稳态 wěn tài穩態 wěn tài

1/2

wěn tài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady state
(2) homeostasis

wěn tài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady state
(2) homeostasis