Có 2 kết quả:

揾钱 wèn qián搵錢 wèn qián

1/2

wèn qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) to make money

wèn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) to make money