Có 2 kết quả:

涡虫纲 wō chóng gāng渦蟲綱 wō chóng gāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Turbellaria (an order of flatworms)

Từ điển Trung-Anh

Turbellaria (an order of flatworms)