Có 4 kết quả:

涡旋 wō xuán渦旋 wō xuán蜗旋 wō xuán蝸旋 wō xuán

1/4

wō xuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eddy
(2) vortex

wō xuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eddy
(2) vortex

wō xuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiral

wō xuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spiral