Có 2 kết quả:

我国 wǒ guó我國 wǒ guó

1/2

wǒ guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) our country
(2) China