Có 2 kết quả:

无把握 wú bǎ wò無把握 wú bǎ wò

1/2

wú bǎ wò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

uncertain

wú bǎ wò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

uncertain