Có 2 kết quả:

无伴奏合唱 wú bàn zòu hé chàng無伴奏合唱 wú bàn zòu hé chàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

a cappella (music)

Từ điển Trung-Anh

a cappella (music)