Có 2 kết quả:

无不达 wú bù dá無不達 wú bù dá

1/2

wú bù dá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nothing he can't do

wú bù dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nothing he can't do