Có 2 kết quả:

无成 wú chéng無成 wú chéng

1/2

wú chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

achieving nothing